دبیرستان دخترانه نمونه دولتی شریعت

ادامه مطلب...

به راحتی می شود....... اما


به راحتی می‌شود در مورد اشتباهات دیگران قضاوت کرد،

ولی به سختی می‌شود اشتباهات خود را پیدا کرد
به راحتی می‌شود بدون فکر کردن حرف زد، ولی به سختی می‌شود زبان را کنترل کرد
به راحتی می‌شود کسی را که دوستش داریم از خود برنجانیم،
ولی به سختی می‌شود این رنجش را جبران کنیم
به راحتی می‌شود کسی را بخشید، ولی به سختی می‌شود از کسی تقاضای بخشش کرد
به راحتی می‌شود قانون را تصویب کرد، ولی به سختی می‌شود به آن‌ها عمل کرد
به راحتی می‌شود به رویاها فکر کرد، ولی به سختی می‌شود برای به دست آوردن یک رویا جنگید
به راحتی می‌شود هر روز از زندگی لذت برد، ولی به سختی می‌شود به زندگی ارزش واقعی داد
به راحتی می‌شود به کسی قول داد، ولی به سختی می‌شود به آن قول عمل کرد
به راحتی می‌شود اشتباه کرد، ولی به سختی می‌شود از آن اشتباه درس گرفت
به راحتی می‌شود گرفت، ولی به سختی می‌شود بخشش کرد
به راحتی می‌شود یک دوستی را با حرف حفظ کرد، ولی به سختی می‌شود به آن معنا بخشید