دبیرستان دخترانه نمونه دولتی شریعت

manager.jpg

جاده موفقیت سر راست نیست

پیچی وجود دارد به نام شکست

دور برگردانی به نام سردرگمی

سرعتگیرهایی به نام دوستان

چراغ قرمزهایی به نام خانواده

تایرهای پنچری خواهید داشت به نام شغل

اما اگر یدکی به نام عزم داشته باشید

    موتوری بنام استقامت

          و راننده ای به نام خدا

                       به جایی خواهید رسید که

                                     موفقیت نامیده می شود.

 

م.عظیمی
مدیر دبیرستان دخترانه نمونه دولتی شریعت